Menu
Tablet menu

Objavljen razpis TZS namenjen turističnim društvom

Turistična zveza Slovenije objavlja javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2019.

1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta, ki podeljuje sredstva: Turistična zveza Slovenije (TZS), Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet tega poziva je dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih društev v letu 2019.

3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo (v nadaljevanju TD), registrirano v Sloveniji, ki deluje najmanj dve leti in ima poravnane vse finančne obveznosti do TZS. Vsako TD lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno prireditev, ki traja en dan oziroma največ tri dni skupaj. Izjemoma lahko TD prijavi v samostojni vlogi tudi prireditev, ki jo organizira mladinski odbor/sekcija mladih/turistični podmladek turističnega društva, ki ga sestavljajo mladi med 16. in 29. letom starosti, vendar le v primeru, da so v Statutu društva navedeni kot organi društva in delujejo najmanj eno leto, to je od 10. 5. 2018. Posamezna prireditev je lahko na razpis prijavljena enkrat (več društev ne more prijaviti iste prireditve). V kolikor bo društvo kandidiralo za sofinanciranje več kot ene prireditve oziroma ne bo iz Statuta razvidno, da je podmladek društva naveden kot organ društva ali bo ena prireditev prijavljena večkrat ali bo prijavljena prireditev trajala več kot tri dni skupaj oziroma iz opisa večdnevnega dogodka ne bo razvidno za katero tridnevno prireditev gre, bodo tovrstne prijave zavrnjene. TD, ki je kandidiralo za sredstva v letu 2018 in ni oddalo popolnega vsebinskega in finančnega poročila o izvedbi prireditve 2018 (v okviru lanskega javnega razpisa) v predpisanem roku oziroma ni o tem pravočasno obvestilo TZS, ne more kandidirati na letošnjem razpisu.

4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Vzpostavitev partnerstva
2. Značaj in vsebina prireditve
a. Opis prireditve
b. Tip prireditve
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta trženja prireditve)
a. Promocija prireditve
b. Sejemska predstavitev
c. Objava prireditve na spletnih omrežjih TZS
4. Članstvo
a. Članstvo v TZS
b. Prijava vloge preko PORTALA TZS
c. Beleženje prostovoljskih ur prireditve na PORTALU TZS
5. Finančni načrt prireditve
TZS bo sofinancirala prireditve, ki bodo ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle najmanj 60 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni z manj kot 60 točkami, bodo zavrnjeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila do porabe sredstev.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR.

6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena posameznim društvom, morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2019 do 11. 11. 2019.

7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: Prijavitelj lahko Prijavni obrazec za kandidiranje na razpisu izpolni s prijavo v spletno aplikacijo PORTAL TZS – www.tzs.link, v katerega vstopa z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. Po končanem izpolnjevanju elektronske prijave, mora prijavitelj Prijavni obrazec natisniti in ga podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti ostalo vlogo in dokazila ter poslati na TZS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne 27. 5. 2019, najkasneje do 11. ure, prispela v tajništvo Turistične zveze Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, oziroma oddana priporočeno po pošti na naslov Turistična zveza Slovenije, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana, najkasneje 27. 5. 2019. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni razpis – Sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev – Ne odpiraj«. Nepravočasne ali nepravilno označene prijave bodo vrnjene prijavitelju, zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.

8. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: ocenjevalna komisija bo z odpiranjem prijav pričela predvidoma tretji delovni dan po izteku roka za predložitev vlog v prostorih TZS, Miklošičeva ulica 38, 1000 Ljubljana. Odpiranje ni javno.

9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa Prijavitelji bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo dana TD, elektronsko obveščeni v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo končano odpiranje prijav. Prijavitelju, ki je pridobil pravico do sofinanciranja, se priporočeno pošlje obvestilo s sklepom o upravičenosti do sofinanciranja. Pogodbo o sofinanciranju se prijavitelju pošlje v podpis elektronsko na e-naslov, ki je zapisan v vlogi. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema e-pošte ne odzove s podpisom pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi s razpisom dobite na Turistični zvezi Slovenije, pri strokovni službi TZS, na tel. 01/434-16-70, vsak delovnik od 10. do 12. ure oziroma po elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">

11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani TZS www.turisticna-zveza.si. Turistična zveza Slovenije

Več preberite na TEJ povezavi.

Preberite več...

Začasna selitev TIC

Obveščamo Vas, da se s ponedeljkom, 4. 2. 2019, info pisarna TIC Slovenske Konjice zaradi nujnih vzdrževalnih del začasno seli iz Starega trga 27 na Stari trg 29 (Občina Slovenske Konjice, nekdanja pisarna TOM telefona). Telefonske številke in elektronski naslovi ostajajo nespremenjeni. Obvestilo je aktualno predvidoma do konca maja 2019. Hvala za razumevanje. Vseeno se veselimo vašega obiska.

Ekipa TIC Slovenske Konjice

Preberite več...
Naroči se na ta RSS
  1. Novo
  2. Povezave
15. Festival lepopisja v Žički kartuziji
Urbani sprehod z dušo
7. Konjiški maraton
Konjiški TIC v novi podobi
7. Konjiški maraton
Nasmeh konjiških dni 2019
Znak Slovenia Green Destination za Turistično destinacijo Rogla-Pohorje
Poletni glasbeni večeri in Poletnice
Posvet: Kakšno EU si želimo državljani?
Mednarodni muzejski dan v Žički kartuziji
20 let Duhovnega tabora v Žički kartuziji
Izobraževanje vodnikov - GEOMANTIJA
 V2
 efs
« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Iskanje po strani

Style I Style II Style III